RÁZOVÉ VLNY

Princíp

Pneumaticky generované akustické pulzy sa zavádzajú do tela veľkou plochou pomocou manuálneho aplikátoru tak, aby zasiahli celú bolestivú oblasť.   Stlačeným vzduchom je urýchlovaný projektil v aplikátore. Kinetická energia je daná pohybom a hmotnosťou projektilu. Projektil naráža na nepohyblivú plochu (koniec aplikátoru) a jeho kinetická energia sa mení v akustickú. Tento akustický náraz je prenášaný do tkanniva cez ochranný kryt alebo sono-gel.Lakárske prístroje pracujúce na vyššie uvedenom princípe sa v modernej literatúre všeobecne označujú ako mimotelové systémy s rázovou vlnou. Po fyzikálnej stránke sa nedajú rázové vlny porovnávať s tlakovými vlnami. Rázové vlny sú špecifické akustické vzruchy v dĺžke jednej mikrosekundy so vzrastajúcou dĺžkou v rade nanosekúnd a tlakovými amplitúdami približna 10-100 MPa. Tlakové vlny naopak zahrňujú celý rozsah akustických javov, ktoré vznikajú šírením akustických vĺn vnútri média (napr. voda, tkanivo).

Rázová vlna

Tlaková vlna

Mechanizmus účinku

Existujú rôzne pracovné hypotézy, ktoré vysvetľujú mechanizmus účinku rázových vĺn:

  • Rázové vlny pôsobia na bunečnú membránu. Dochádza k zablokovaniu receptorov bolesti, ktoré nemôžu vysielaľ signály bolesti.
  • Rázové vlny stimulujú receptory bolesti tak, že naopak vysielajú vysoký počet nervových impulzov. Na podklade vrátkového efektu je vedenie bolestivých signálov do centrálneho nervového systému zablokované.                 
  • Rázová vlna mení chemické prostredie v tkanivách, prostredníctvom voľných radikálov, a tým docháza k uvolňovaniu látok tlmiacich bolesť.

     
  • Na základe hypotézy o asociatívnej pamäti bolesti (Wess), sú aferentné signály bolesti prenášané cez centrálny nervový systém mnohými (členitými) synaptickými uzlami, cez ktoré vedú eferentné vlákna, které kontrolujú svalový tónus. Reflexný mechanizmus funguje ako regulačný okruh.

Behom liečby rázovou vlnou sú silné signály bolesti vedené elektricky. Stimulujú chemické procesy na synaptických zakončeniach. Vzor komplexného priestorového a časovo podmieneného stimulu sa uloží v synapsiách ako engram pamäti vo formě dlhodobej modifikácie. Patologické spojenia bolesť - svalový tónus je aplikáciou rázových vĺn prerušený a je umožnený návrat k fyziologickému pohybovému vzorcu. Dochádza k normalizácii svalového tónu.   
 

Výhody liečby rázovou vlnou

- časovo nenáročná ambulantná liečba
- šetrná, nebolestivá liečba bez vedľajších účinkov  
  

Pôsobenie rázovej vlny v tkanive

- maximálna hĺbka mechanického účinku rázovej vlny je 3,5 cm
- okamžitá redukcia napätia tkaniva
- analgetický efekt
- zvýšenie lokálnej cirkulácie a tým zvýšenie metabolizmu v mieste aplikácie  
- u jazvových procesov v spojení šlacha - kosť dochádza k aktivácii fibroblastov a k zvýšeniu produkcie kolagénu

 

Najčastejšie indikácie 

Horná končatina
- liečba tenisového lakťa a iných bolestí v tejto oblasti 
- bolesti v oblasti ramenného kĺbu a svalových spojení ramena s omedzením pohyblivosti   

Dolná končatina
- zápal v oblasti  Achillovej šlachy 
- šlachy a svalové spojenia v hornej časti dolných končatín, hlavne triesla  
- bolesti pri nadmernej zátaži kolena 
- akútne a chronické zápaly päty, ostroha pätnej kosti