DENZITOMETRIA

Odborný garant: MUDr. Elena Ďurišová

Denzitometrické vyšetrenie pre pacientov z celého Slovenska.

Najčastejšou metódou, ako diagnostikovať - zistiť včasné štádium osteoporózy a ako stanoviť riziko zlomenín, je kostná denzitometria. Včasná diagnostika je významná vzhľadom na to, že osteoporóza sa môže rozvíjať úplne bezpríznakovo po celé desaťročia, pokiaľ nepríde k zlomenine. Denzitometria stanoví množstvo kostnej hmoty (denzitu kostí) a je dôležitá na zistenie, či na udržanie kostnej hmoty je nutné užívať lieky, aby nedochádzalo k ďalším stratám kostnej hmoty, taktiež aby sa znížilo riziko zlomenín. Denzitometria (DEXA) je testom špecializovaného typu, ktorý je presný, nebolestivý a nezáťažový pre pacienta. DEXA umožňuje zmeranie kostnej hmoty v ktoromkoľvek úseku kostry (obyčajne v oblasti driekovej chrbtice, stehnovej kosti, dolnej časti predlaktia = miesta typických osteoporotických zlomenín) počas necelej polhodiny, pri minimálnej radiačnej záťaži (pod 5 mrem). Táto radiačná záťaž zodpovedá zhruba letu lietadlom a môžeme ju považovať za takmer zanedbateľnú. K denzitometrickému vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava pacienta.Meraním sa stanoví množstvo kostného minerálu a toto stanovené množstvo je porovnané s hodnotami, ktoré sa nachádzajú u mladých zdravých žien. Rozdiel medzi týmito hodnotami sa vyjadruje v hodnotách tzv. T-skóre, ktoré nás informuje o koľko je hodnota u vyšetrovanej osoby nižšia. Tzv. Z-skóre porovnáva hodnotu pacienta s hodnotami u rovnako starých zdravých osôb. Porovnanie sa vyjadruje v smerodajných odchýlkach od priemeru. Osteopénia predstavuje úbytok kostnej hmoty o 1 až 2,5 smerodajnej odchýlky (-1 až -2,5). Ak úbytok kostnej hmoty je pod hodnotou 2,5, ide už o osteoporózu (menej ako -2,5).

 

S klesajúcimi hodnotami denzitometrických parametrov stúpa riziko osteoporotických zlomenín. Naopak pri správnej liečbe aj malý nárast kostnej hmoty zistený kontrolným denzitometrickým vyšetrením, je prejavom zlepšenia pevnosti kostí a dochádza k zníženiu rizika osteoporotických zlomenín. Denzitometria teda dokáže odhaliť aj včasné štádiá rednutia kostí a pri kontrolných vyšetreniach nás informovať spolu s ďalšími metodikami o úspešnosti komplexnej liečby (viď nález denzitometrického vyšetrenia).

 

Pri obyčajnom röntgenovom vyšetrení nie je možné osteoporózu zistiť, pokiaľ nedôjde k úbytku kostnej hmoty najmenej o 20 až 30 percent. Takže pre včasné odhalenie osteoporózy nemá táto metodika význam, má však prínos pri diagnostike zlomenín stavcov a vylúčení sekundárnych príčin osteoporózy, napr. pri nádoroch.

 

QDR Discovery

V medzinárodnom meradle uznávaný a akceptovaný prístroj, odporučený a vyhľadávaný v štúdiách na celom svete. Pracuje na základe duálnej rontgenovej absorbcie.

Denzitometrické vyšetrenie je bezbolestivé, trvá cca. 10 - 15 min. a je plne hradené zdravotnou poisťovňou na základe výmenného lístku.

Na denzitometrické vyšetrenie môže pacienta priamo odoslať lekár špecialista - osteológ (reumatológ, ortopéd, endokrinológ), praktickí a iní lekári odosielajú pacienta na osteologické vyšetrenie so zvážením denzitometrie.

Bližšie informácie v publikácii s CD "Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)"