KURZ POHYBOVEJ LIEČBY

Reumatologicko-rehabilitačné centrum spol. s r.o. Hlohovec
pod záštitou Slovenskej lekárskej komory
Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické choroby kostí - SOMOK
Slovenská komora fyzioterapeutov
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Mesto Hlohovec

 

Vás pozývajú na 

 

KURZ - OSTEOPORÓZA - KOMPLEX LIEČBY - KINEZIOTERAPIA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)


Jednodňový kurz: 25. október 2019 (piatok) 11:30 - 17:00

Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec

Kontakt organizátora:
Reumatologicko-rehabilitačné centrum spol. s r.o., prim. MUDr. Elena Ďurišová,
Pribinova 56, 920 01 Hlohovec, tel.: 033/7301820, info sms: 0949 444 444, www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk 

Popis aktivity:
Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.
V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).
V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.
Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou panvového dna a osteoporózou, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.
Účastnícky poplatok: 59 € (cena kurzu + brožúra o osteoporóze + coffee break)
Účastnícky poplatok zaplatiť poštovou poukážkou na adresu organizátora (s nutným uvedením Vašej e-mailovej adresy, na ktorú Vám potvrdíme účasť podľa poradia Vašej prihlášky; počet účastníkov  je obmedzený; vhodné športové oblečenie).

S pozdravom 
                                                                                                     
MUDr. Elena Ďurišová
predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa  30.3.2019

 


ODBORNÝ PROGRAM

11:30 -  11:45
registrácia

11:45 - 12:05
Úvod do problematiky osteoporózy
(definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika, funkčná patológia, liečba)
Rexová E., Ďurišová E., Rexa P., Ďuriš P.

12:05 - 12:15
Funkčné poruchy chrbtice, panvovéhodna a  osteoporóza
Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J., Šebestová A.

12:15 - 12:20
Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností chrbtice a prevencia močovej inkontinencie
Ďurišová E., Hundáková M., Rexa P., Holubová N.

12:20 - 12:30
Farmakologickáterapia osteoporózy oboch pohlaví
Ďurišová E., Rexa P., Rexová E., Ďuriš P.

12:30 - 12:40
Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy
Ďurišová E., Stančík R., Rexa P., Bobáková M.

12:40 - 12:50
Prevencia pádov - dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr
Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 - 13:05
Praktickéukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“                     
(s informáciami pre pacienta podľa publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov,kostí a...“)
Rexová E., Ďurišová E., Rexa P., Sivoňová M.

13:05 - 13:20
coffee break

13:20 - 13:30
Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy
Rexa P., Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J.

13:30 - 13:40
Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy
Zvarka J., Ďurišová E., Rexová E., Synáková J.

13:40 - 13:50
Bolesť pri osteoporóze (+ elektro a ortézoterapia)                      
Ďurišová E., Rexová E., Rexa P

13:50 - 16:45
Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III (praktické ukážky školy chrbta,antigravitačnej relaxácie, nestabilnejplošiny a nácvik celejšpeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)
Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J.

16:45 - 17:00
Diskusia - ukončenie s odovzdávaním certifikátov, autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice,kĺbov,kostí a...“

N Á V R A T K A

KURZ - XII. ročník
OSTEOPORÓZA - KOMPLEX LIEČBY - KINEZIOTERAPIA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)


Jednodňový kurz: 25. október 2019 (piatok od 11:30 - 17:00 hod.)

Meno, priezvisko, titul:

Pracovisko (funkcia):

Adresa trvalého bydliska:

Tel, fax, e-mail:

Dátum:                                                              Podpis:


Prihlášku k účasti (poštou, mailom) a úhradu poštovou poukážkou  zašlite organizátorovi čo najskôr (záväzne ste do kurzu zaradený podľa poradia úhrady účastníckeho poplatku; účastnícky poplatok sa pri storne alebo neúčasti  nevracia - možná účasť Vášho náhradníka).